انتقال مواد

باند آموند/ انتقال کلینکر کارخانه سیمان اردبیل (سیلو ذخیره)

سیلوهای ذخیره-
سیلو ذخیره

سیلو های ذخیره مواد