مخازن تحت فشار

مخازن شرکت بند آب

مخازن تحت فشار

ساخت مخازن فیلترهای کربن اکتیو

مخازن تحت فشار

ساخت واحدهای air intake (مپنا)

مخازن تحت فشار

نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات انتقال برق

کوره های آلومینیوم