مخازن تحت فشار

طراحی و ساخت مخازن تحت فشار (Separator)

پروژه میدان نفتی دارخوین

کارفرما : شرکت نیو

مخازن تحت فشار

طراحی و ساخت مخازن تحت فشار