مخازن ذخیره
مخازن سقف ثابت و شناور
مخازن

اجرای فوندانسیون و ساخت و نصب مخازن سقف ثابت و شناور و اجرای سیستم آب آتش نشانی

کارفرما: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مخزن سقف ثابت و شناور

مخازن Blending – بوشهر

کارفرما: شیمی منبع خاورمیانه

مخزن سقف ثابت و شناور

مخازن ذخیره قیر – قم

کارفرما: آکام قیر