کوره ذوب آلمینیوم

.

.

.

ساخت و نصب و راه اندازی کوره های ذوب آلمینیوم با مشارکت شرکت

نسوز کار آذرخش