مخازن

.

.

اجرای مخازن ذخیره سوخت :  EPC

سیستم آب آتش نشانی و فوم،اجرای فونداسیون،حفاظت کاتدیک ، ساخت و نصب،رنگ آمیزی،تهیه مواد،طراحی