برنامه کنترل کیفیت شرکت آهن سای:

شركت آهن ساي بر مبناي استاندارد ‏ISO 9000‎ ‏ و با تكيه بر اصول ‏QA ‏ و ‏QC ‏ برگرفته از اين استانداردها براي رسيدن به كيفيت مطلوب براي هر يك از پروژه‌هاي خود برنامه كنترل كيفيت و بازرسي ويژه‌اي تنظيم مي‌نمايد. اين برنامه قبل از اتمام اولين ماه قرارداد به كارفرما ارائه مي‌گردد كه در طي آن نحوه و زمان اجراي كنترل‌هاي لازم در مراحل مختلف پروژه تشريح خواهد شد. هدف اصلي مديريت شرکت آهن ساي ارائه توليدات با بالاترين کيفيت است.‏

برنامه كنترل كيفيت با استفاده از روش‌هاي زير در كارگاه اعمال مي‌شود :

– استفاده‏ از جوشكاران ماهر و داراي گواهي نامه معتبر از مراجع ذيصلاح.

– استفاده از روشهاي جوشكاري ‎(WPS)‎ ‏ كه قبلاً مورد آزمايش قرار گرفته و براي آنها ‏PQR ‏ تهيه    شده است.‏

– جهت حصول اطمينان از عدم وجود نقص در جوشها و قطعات ساخته شده از آزمايش‌هاي غير مخرب (NDT)‎‎    ‏ مانند مايع نافذ ‏ ‎(PT)‎ ، راديوگرافي ‏ ‎(RT)‎ ‏ و ذره مغناطيسي ‏ ‎(MT)‎ ‏ استفاده‎   مي‌گردد. براي آزمايش‌هاي راديوگرافي و ذره مغناطيسي از خدمات و تجهيزات شركت‌هاي معتبر در اين‎   زمينه استفاده مي‌شود.‏

– در حين ساخت و در مراحل مختلف آن، اندازه‌گيري‌هاي لازم جهت اطمينان از تطابق با طرح اصلي صورت ‎   مي‌گيرد تا محصول نهايي مطابق نقشه ساخته و تحويل گردد.‏

– ارائه مدارک لازم براي مواد خام مصرفي، تهيه کتابچه نهائي شامل تاييديه و گزارش بازرسی ‎WPS, PQR تمام توليدات شرکت.‏

نرم‌افزارهاي مورد استفاده:
شركت جهت انجام كارهاي طراحي مخازن تحت فشار و ذخيره علاوه بر امكانات دفتر طـراحي مـوجـود از خدمـات گـروه‌هاي مهندسي همكار استفاده مي‌نمايد و نرم‌افزارهاي ‏PV Elite ‏ جهت طراحي مخازن تحت فشار و مبدل‌هاي حرارتي، برنامه ‏Tank ‏ جهت طراحي مخازن ذخيره را در اختيار دارد.

ISO 9001