نصب و راه اندازی خط تولید پودرهای خشک ساختمانی

خط تولید نصب شده برای شرکت الجبار – دمام عربستان